ID: NO1617087863
Date: 2024-05-30 18:51:03
Notice: Trying to access array offset on value of type bool
User: ;
IP: 44.200.86.95; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/classes/multilanguages.class.php:71
ID: NO1617087863
Date: 2024-05-30 18:51:03
Notice: Trying to access array offset on value of type bool
User: ;
IP: 44.200.86.95; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/classes/multilanguages.class.php:73
ID: EX161708786302XBw
Date: 2024-05-30 18:51:03
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 44.200.86.95; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/functions.php:494
ID: EX1617087863f38tT
Date: 2024-05-30 18:51:03
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 44.200.86.95; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/functions.php:499
ID: EX1617087863sPKBu
Date: 2024-05-30 18:51:03
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 44.200.86.95; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/functions.php:500
ID: EX1617087863NUvdx
Date: 2024-05-30 18:51:03
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 44.200.86.95; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/classes/validation.class.php:268
EIPD - Portal Specjalistów Rynku Pracy -

Regulamin korzystania ze strony internetowej eipd.pl

I. DEFINICJE

 • Usługodawca – POINT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 187298, NIP 8990204928, point@point.wroc.pl,
 • Serwis – serwis „eipd.pl” zlokalizowany pod adresem www.eipd.pl stanowiący własność POINT Sp. z o.o.
 • Korzystający – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z portalu i oferowanych usług; Użytkownik i Odbiorca, który uzyskał dostęp do usług poprzez akceptację Regulaminu,
 • Użytkownik – specjalista rynku pracy, w szczególności doradca zawodowy, lider rynku pracy itp.
 • Odbiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu, przy czym rozpoczęcie korzystania z usług następuje za pośrednictwem Użytkownika; Odbiorcą mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,
 • Konto – dostępny dla każdego Korzystającego unikalny profil (składający się z loginu i hasła), służący do pełnego korzystania z Serwisu.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Rejestracja – wszystkie czynności związane z podaniem danych osobowych przez Korzystającego do wiadomości Usługodawcy a w tym: rejestrowania się, kontaktu z Usługodawcą poprzez formularz kontaktu, zapisanie się do newslettera lub korzystanie z usług RSS.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


II. POSTANOWIENIA

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Korzystający, który zamierza skorzystać ze strony www.eipd.pl potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego warunków.
 2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie przyjętych praw, zasad i zwyczajów, mających na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.
 3. Korzystający ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze strony.
 4. Korzystający zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Usługodawcy, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 5. Usługodawca w każdej chwili ma prawo do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji, właściwości czy parametrów serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Serwisu.
 6. Korzystający zobowiązany jest do nieumieszczania w Serwisie treści bezprawnych.
§ 2
Korzystający
 1. Podczas rejestracji Korzystający zobowiązany jest do podania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Podanie swoich danych podczas rejestracji jest dobrowolne. Korzystający w dowolnym czasie może zmieniać dane podane podczas rejestracji poprzez ich edycję w panelu Moje konto/Edycja danych. Korzystający ponadto ma możliwość anulowania (usunięcia) swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie.
 3. Podczas rejestracji, zgodnie z RODO, wymagane jest zapoznanie się Użytkownika z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Korzystającego. Dane osobowe Korzystającego przetwarzane są przez Usługodawcę na potrzeby niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą Serwisu.
 5. Usługodawca gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Korzystającego zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami RODO.
 6. Rejestracja Odbiorcy odbywa się za pośrednictwem Użytkownika, który zakłada konto Odbiorcy. Założenie Konta oznacza zgodę Odbiorcy na udostępnienie jego danych osobowych – poza Usługodawcą - również Użytkownikowi, za pośrednictwem którego zostało założone Konto. Odbiorca może również wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innemu Użytkownikowi.
 7. Korzystający mają bezwzględny obowiązek zachowania poufności danych osobowych uzyskanych w ramach korzystania z Serwisu.
 8. Zabrania się korzystania z Kont innych Korzystających oraz udostępniania swojego konta innych osobom.
 9. Zabronione jest posiadanie przez Korzystającego dodatkowych Kont.
 10. Korzystający może w każdym czasie usunąć swoje konto z Serwisu.
§ 3
Opis i wykaz usług
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne.
 2. Usługodawca oferuje kwestionariusze, wzory dokumentów aplikacyjnych, IPD oraz treści merytoryczne dotyczące rynku edukacji i pracy.
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Korzystającego w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, niejakościowa transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca informuje, że informacje merytoryczne zawarte na stronie internetowej i jej podstronach dotyczące edukacji i rynku pracy nie stanowią oferty handlowej ani rekomendacji jakichkolwiek usług edukacyjnych czy ich sprzedaży, a służą wyłącznie celom informacyjnym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści informacji zawartych na stronach partnerów,
  • politykę prywatności i ochronę danych osobowych partnerów,
  • skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących
§ 4
Prawa autorskie
 1. Zawartość strony internetowej jest własnością Usługodawcy.
 2. Informacje przedstawione w Serwisie pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 3. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie lub zaniechanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, których podstawą jest lub ma być wykorzystanie danych i treści zawartych na stronie internetowej.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych materiałów zawierających jakiekolwiek informacje przesłane bądź opublikowane w Serwisie.
§ 5
Polityka prywatności, cookies

Usługodawca informuje, że używa w Serwisie technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies dla Serwisu eipd.pl

Co to jest plik cookie?

Pliki cookis to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na komputerze Korzystającego. Cookies nie są szkodliwe ani dla Korzystającego ani dla komputera Korzystającego i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

W jakich celach Usługodawca wykorzystuje pliki cookies?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisu Usługodawcy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www.eipd.pl)

Usługodawca korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu w Serwisie
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisu.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

Do podmiotów współpracujących na czas stworzenia dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:tools.google.com);

Zawartości pochodzące od zewnętrznych Partnerów, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów w związku z tym zalecamy, aby Korzystajacy zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych Partnerów zewnętrznych.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

Jeśli Korzystający nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, utrudni korzystanie z Serwisu Usługodawcy. Usługodawca, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§ 6
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Usługodawcę powinny być zgłaszane na adres mailowy point@point.wroc.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany będą umieszczane w serwisie i dostępne pod adresem https://eipd.pl/index.php?p=regulamin.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe dla siedziby Usługodawcy sądy powszechne.


powrót
Przejdź na początek