Poradniki | Część 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Psychologowie podkreślają, że zmiany statusu zawodowego to statystycznie trzeci największy stres doświadczany przez społeczeństwo. Warto się zatem przygotować i znać sposoby z radzeniem sobie z nim.

Każde narzędzie cyfrowe, które wspiera poradnictwo, w tym poradnictwo zawodowe, wymaga dostosowania do zmieniających się warunków otaczającej nas rzeczywistości. Najnowszy poradnik w aplikacji www.eipd.pl, dotyczący imigrantów, którzy na stale wpisali się w pejzaż polskiego rynku pracy, powstał w ramach projektu „Poradnictwo kariery pomiędzy kulturami” (Program pilotażowy „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy) finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu, którego okres realizacji trwał od stycznia 2021 r. do sierpnia 2021 r., było wsparcie doradców zawodowych z województwa dolnośląskiego, którzy pracują (lub planują pracować) z osobami z innych kultur. Projekt koordynowali polscy partnerzy: Point Sp. z o.o. oraz Fundacja Imago we współpracy z fińskim ekspertem ds. poradnictwa zawodowego Panem Miika Kekki, Haaganairo, wspierającym od lat imigrantów w Finlandii, ale również m.in. w Grecji.

 

Imigranci, a szczególnie pracownicy ze Wschodu, stali się licznymi podmiotami rynku pracy w Polsce. Są to głównie obywatele Ukrainy i Białorusi. Wśród osób przybyłych do Polski pracujących lub chcących znaleźć pracę spotkamy też osoby z Nepalu, Wietnamu, Chin czy Korei. Obcokrajowcy są obecni w branży gastronomicznej, budowlanej czy produkcyjnej, ale też w sektorze usług. Wobec tych zjawisk wzrasta znaczenie aktywnej polityki migracyjnej, efektywnej integracji społeczno-zawodowej potencjalnych pracowników z zagranicy i zarządzania różnorodnością w zespołach wielokulturowych, firmach i organizacjach o profilu międzynarodowym.

 

Na projakościowy wymiar ww. procesów integracyjnych może mieć wpływ poradnictwo kariery uwzględniające perspektywę kulturową. Profesjonalne poradnictwo międzykulturowe jest jednym z czynników wzmacniających sukces społeczny i zatrudnieniowy cudzoziemców. Kompetencje międzykulturowe doradcy, świadomość szerszego kontekstu kulturowego oraz umiejętności funkcjonowania w środowisku odmiennym kulturowo to coraz bardziej znaczący zasób dorady na współczesnym rynku pracy, gdzie zatrudnianie obcokrajowców staje się codziennością. Poza kwestią przejrzystych praw, procedur i sprzyjającej polityki migracyjnej, to właśnie miękkie formy wsparcia i atmosfera pracy z cudzoziemcami są szansą na skuteczne odnalezienie się pracowników cudzoziemskich w nowej sytuacji, gdzie wyzwaniem jest zarówno inny język w komunikacji jak też nowa kultura (w tym kultura organizacyjna).

 

Świadoma kulturowo rozmowa z klientem zagranicznym pozwala nie tracić z oczu człowieka, pytać o dalsze plany związane z karierą zawodową i perspektywą pracy w Polsce – z uwzględnieniem realnych potrzeb rozmówcy oraz z poszanowaniem jego odmienności kulturowej. Tym samym należy stwierdzić, iż rozmowa z klientem zagranicznym powinna w swoich najważniejszych założeniach być podobna do profesjonalnej i skutecznej rozmowie doradczej z klientem – Polakiem. Poradnictwo wrażliwe kulturowo pozwala na pogłębiony kontakt z osobą z innej kultury: nie koncentruje się tylko na kwestii zatrudnienia (szkolenia stanowiskowe, staże zawodowe), ale pozwala w sposób holistyczny i wieloaspektowy podejść do pracy z klientem, wspierając go również w życiu pozazawodowym, w szerokiej adaptacji do nowej sytuacji i oswojeniu z pracą w odmiennej kulturze. Szacunek do drugiego człowieka, otwarta i empatyczna postawa doradcy może dodać migrantowi odwagi i pewności w poruszaniu się w nowo poznawanym środowisku pracy i życia. Partnerskie podejście i dialog może pomóc też zredukować stres związany z poruszaniem się w nowym kontekście, minimalizuje ryzyko nieporozumień, daje poczucia sprawstwa i bezpieczeństwa. Przygotowanie zespołu doradców do interkulturowości (poprzez np. szkolenia z poradnictwa międzykulturowego czy treningi antydyskryminacyjne) pomaga też samym doradcom w mierzeniu się z wyzwaniami coraz bardziej zróżnicowanego kulturowo rynku pracy, w praktycznej komunikacji i współpracy z imigrantami oraz w wyzwalaniu i rozwijaniu ich potencjału.

 

Aktualna i prognozowana sytuacja demograficzna Polski wpływa na rosnące zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Potwierdzało to badanie przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego (DWUP, 2017), w którym wykazano zwiększone zapotrzebowanie na siłę roboczą pochodzącą z zagranicy (głównie ze względu na niedobór pracowników na rynku krajowym, ale także posiadane przez cudzoziemców atrakcyjne kwalifikacje, doświadczenie, kompetencje). 11% badanych przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego (20% z powiatu wrocławskiego) deklarowało zatrudnianie cudzoziemców (najczęściej są to przedstawiciele Ukrainy, a dominująca branża to zakwaterowanie i gastronomia).

Przejdź na początek