Poradniki | Część 3. Rozwiązanie umowy o pracę.

Za porozumieniem stron

Każda umowa o pracę może być rozwiązana w dowolnym czasie na mocy porozumienia stron, które będzie dotyczyć zarówno samego zamiaru zakończenia stosunku pracy, jak i terminu zakończenia tego stosunku.

W drodze wypowiedzenia

Wypowiedzenie jest to oświadczenie woli jednej ze stron stosunku prawnego o charakterze ciągłym (a takim jest stosunek pracy) o zamiarze jego zakończenia. 

Termin wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od jej rodzaju:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć przed upływem okresu, na który została zawarta, wyłącznie w przypadku, gdy została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz, gdy strony w umowie przewidziały możliwość jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni robocze.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub bez winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
 2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Umowa o prace wygasa w razie śmierci pracownika, śmierci pracodawcy (dotyczy pracodawców będących osobą fizyczną), z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika oraz w przypadkach określonych w innych przepisach.

wróć

Przejdź na początek