Poradniki | Część 1. Korzyści wynikające z zatrudnienia pracowniczego.

Przez umowę o pracę pracownik zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz pracodawcy, pracę określonego rodzaju, a pracodawca zobowiązuje się zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem. Kodeks pracy stanowi, że umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

Z zatrudnienia na umowę o pracę wynikają określone w przepisach prawa pracy (głównie kodeksu pracy) korzyści.

 1. uregulowany czas pracy, minimalne okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, liczba godzin nadliczbowych, Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim: normy czasu pracy,
  1. sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  2. okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  3. systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  4. ograniczenia w zakresie pracy w porze nocnej i zasady jej rekompensowania,
  5. zasady polecania i rekompensowania pracownikom pracy nadliczbowej,
  6. zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  7. dopuszczalność i zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
 2. urlopy: wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze,
 3. ochrona wynagrodzenia za pracę, gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę obejmuje następujące elementy:
  1. swoboda dysponowania przez pracownika prawem do wynagrodzenia za pracę jest ograniczona;
  2. dopuszczalność dokonywania tzw. potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest ograniczona;
  3. miejsce, forma i termin wypłaty wynagrodzenia zostały określone;
  4. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę przewidziane zostały sankcje.
 4. ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy – przepisy prawa pracy określają dopuszczalność i tryb rozwiązania każdego rodzaju umowy o pracę

Pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym: emerytalnemu, rentowemu, a także ubezpieczeniu wypadkowemu oraz chorobowemu. Ponadto pracodawca obowiązkowo opłaca od pracownika składki na ubezpieczenie zdrowotne.

wróć

Przejdź na początek