Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu realizuje zadania Ochotniczych Hufców Pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. W skład Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy wchodzą: Hufce Pracy bez zakwaterowania, Środowiskowe Hufce Pracy, Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (w tym Młodzieżowe Biura Pracy, Kluby Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy), a także Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.
Ochotnicze Hufce Pracy jako państwowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania z zakresu kształcenia, zatrudniania i wychowania młodzieży powyżej 15. roku życia, stanowią ważne ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz innymi zjawiskami patologicznymi, w tym również przestępczością.
Ochotnicze Hufce Pracy Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy rozwinęły również szeroką działalność związaną z przeciwdziałaniem bezrobociu wśród młodzieży i łagodzeniem jego skutków poprzez dostarczenie jej wszechstronnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacji dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do swojego osobistego potencjału. Zapewniają naukę, organizują przygotowanie zawodowe dla młodych ludzi, których większość ujawnia problemy osobowościowe i społeczne. Stwarzają odpowiednie warunki do prowadzenia działań opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, kompensują braki i wszelkiego typu niekorzystne wpływy środowiska rodzinnego i opiekuńczego. Realizują to m.in. poprzez projekty finansowane z funduszy europejskich, które umożliwiają młodzieży dostosowanie swoich kwalifikacji do zmieniających się wymogów rynku pracy. Zarówno szkolenia i programy podnoszące kwalifikacje zawodowe młodzieży, jak również uczestnictwo w projektach wymian międzynarodowych i innych inicjatyw, dają jej niepowtarzalną szansę na skorzystanie z działań, które często są poza ich zasięgiem społecznym.
Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu stale doskonali narzędzia wsparcia i podnosi jakość oferowanych usług.
OHP

Ochotnicze Hufce Pracy
Dolnośląska Wojewódzka Komenda

Wybrzeże J. Słowackiego 9
50- 413 Wrocław

www.dolnoslaska.ohp.pl
e-mail: dolnoslaska@ohp.pl
tel. +48 71 344 65 70
fax +48 71 342 49 01
Przejdź na początek